REPOSICIÓ D’AGLOMERAT A DIVERSOS CARRERS DEL CENTRE DE CORBINS

12/05/2020

Avui dia 12 de maig, s’han iniciat les obres de reposició d’aglomerat a diversos carrers del centre de la població. Amb aquestes obres es pretén  deixar un acabat homogeni i amb la qualitat adient per a l’ús habitual dels carrers (vehicles i vianants) del centre del municipi.

Les obres a realitzar consisteixen en la neteja dels carrers a actuar, per a posteriorment fressar tota l’amplada del carrer en els llocs on s’haurà d’unir el nou paviment amb l’existent. Després es procedirà a col·locar una capa de reg asfàltic d’imprimació i l’aglomerat. 

Les obres es realitzaran als carrers i places següents: Nou, Calvari des de la Pl. de la Marreta fins a la Plaça Pi i Margall, Plaça de la Marreta, Plaça i carrer de l’església, carrer Sant Jaume, del Mig, Berenguer IV i carrer Castell.

El pressupost de l’obra és de: 74.471,20 €, la Diputació de Lleida ha atorgat un ajut per un import de 30.000,00 € i la Generalitat a través del Pla de dinamització Local un ajut de 39.708,48 €