Protecció de dades

25/10/2022

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

L’Ajuntament de Corbins, com a responsable del tractament de dades i privacitat, garanteix la protecció de les persones físiques respecte les seves dades personals que són objecte de tractament en l’administració, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia dels drets digitals. L’entitat només fa ús de les dades d’acord amb les bases jurídiques que permetin la legalitat del procediment i la seguretat dels interessats.

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha designat un Delegat de Protecció de Dades atesa l’obligació establerta en la normativa vigent el qual s’identifica a continuació:

  1. SEGURDADES S.L.

Dades de contacte:

  1. Ajuntament de Corbins, Plaça de la Vila s/n, 25137 (Lleida)

Correu de contacte:

  1. [email protected]

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES, LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ

La finalitat del tractament de les seves dades personals es basa en la comunicació de l’Ajuntament amb el ciutadà en exercici de les seves diverses competències municipals i d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament de dades d’acord amb l’art.6.1 RGPD.

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

DRETS DE L’INTERESSAT

Com a usuari, tindrà dret a:

  1. Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  2. Sol·licitar limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  3. Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic, o si considera que els seus drets han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).