L'AJUNTAMENT ELABORA UNA RELACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

12/12/2022L'AJUNTAMENT ELABORA UNA RELACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Amb l’objectiu de contribuir a la promoció de polítiques d’igualtat efectiva i la incorporació de les polítiques de gènere en les polítiques retributives i la promoció professional a les  a administracions públiques l’Ajuntament de Corbins elabora una Relació i Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.

L’objectiu principal de qualsevol administració pública és prestar uns serveis públics de qualitat, garantir un ambient de treball saludable, i procurar una excel·lència organitzativa dissenyant i aprovant una Relació de llocs de treball amb el següents objectius:

- Implementació i desenvolupament operatiu de polítiques públiques que promoguin la igualtat efectiva amb perspectiva de gènere.

- Que la configuració possibiliti el major desenvolupament i carrera possibles per als empleats i empleades públics.

- Aplicació d’un sistema de valoració , el resultat retributiu del qual sigui equitatiu, proporcionat i coherent en la seva globalitat, viable pel que fa a la seva implementació, tenint en compte les previsions legals del moment i la disponibilitat pressupostària de la Institució.

- Distinció clara entre les Places (Plantilla), i els llocs de treball (Relació de llocs de Treball).

- Anàlisi i definició de les funcions i responsabilitats dels diversos llocs de treball que conformen la Institució.

- Racionalització de la plantilla, considerant les necessitats reals de la Institució.

- Ordenació i actualització de l’estructura, clarificant alhora els rols i les tipologies de llocs i clarificant les responsabilitats de cada un d’ells.

Per dur a terme l’elaboració de la Relació i Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere es comparà amb una subvenció de Diputació de Lleida en l’àmbit de la promoció de les polítiques d’igualtat, i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI 2022. El cost total de l’actuació és de 3872,00 € i l’import de l’ajut és de 3.191,52 €.