SISTEMA DE MÒDULS PER A AGRICULTORS I RAMADERS - REDUCCIÓ ÍNDEXS DE RENDIMENT NET

28/04/2023

El Govern d’Espanya ahir va publicar l'ordre en virtut de la qual es redueixen els Índexs de Rendiment Net aplicables el 2022 del denominat sistema de mòduls per a agricultors i ramaders.
L'ordre publicada estableix reduccions específiques aplicables a activitats agrícoles i ramaderes en els diferents municipis de la província.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-9955